Comblab project finished in December 2014. In this website you can download Comblab teaching materials ready to be used in several languages. Currently most Comblab partners go on working with MBL for secondary science.

Jste zde

Cíle projektu

Projekt COMBLAB je mezinárodním evropským projektem podporovaným programem Comenius Multilateral Projects (2012-2014) agenturou EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency). Projekt vystupuje pod číslem 517587-LLP-1-2011-ES-COMENIUS-CMP. COMBLAB je zkratka složená z anglických slov - Competencies for MBL Laboratory (Kompetence v MBL laboratoři - volně přeloženo Kompetence v laboratoři podporované počítačem nebo školními měřicími systémy). Hlavním cílem projektu je poskytnout podporu pro zavádění a využívání školních měřicích systémů ve výuce chemie, a to jak na technické, tak didaktické úrovni.  Projekt se snaží podporovat výuku s využitím školních měřicích systémů jak na střední tak základní škole. Projekt vznikl zejména z těchto důvodů:

 • snaha poskytnout učitelům nástroje pro zavádění ICT a školních měřicích systémů do výuky přírodovědných předmětů a jejich prostřednictvím posílit rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 
 • vytvoření vzájemně se podporujících profesních skupin učitelů, kteří pracují v dané oblasti. A dále se pokusit navázat kontakty řešitelů projektu s místními autoritami zodpovědnými za vzdělávání a podpořit jejich prostřednictvím zavádění školních měřicích systémů do výuky přírodovědných předmětů.
 • Vytvořit síť učitelů a skupin pracujících a angažujících se v dané oblasti..
 • Vytvoření kvalitních výukových materiálů s využitím školních měřicích systémů a podporujících rozvoj klíčových kompetencí.
Vzhledem k uvedenému byly stanoveny následující cíle projektu: 
 • Vytvořit a výzkumem ověřit řadu výukových materiálů a metodiky k jejich používání, které se budou svým pojetím snažit rozvíjet klíčové kompetence u žáků prostřednictvím využívání školních měřicích systémů, neboť v současné době neexistuje jednotná metodika podporující využívání školních měřicích systémů ve výuce.
 • Sdílet výsledky a produkty vytvořené všemi členy zúčastněnými v projektu a sdílet a propagovat tyto výsledky mezi všemi partnery projektu. Dále je cílem publikovat tyto výsledky v odborných a profesních časopisech a prezentovat je na konferencích. 
 • Vytvořit komunitu učitelů a výzkumných pracovníků z různých škol i zemí zúčastněných v projektu a sdílet v rámci této komunity vzájemně své výsledky, poznatky, znalosti a zkušenosti.
 • Pokusit se navázat kontakt s autoritami a organizacemi, které by mohly podpořit zavádění výsledků projektu i samotných školních měřicích systémů do výuky přírodovědných předmětů. Podpořit další vzdělávání stávajících pedagogických pracovníků v používání školních měřicích systémů.

Skupiny, na něž je projekt zaměřen:

Žáci a studenti:

 • žáci základních a středních škol (nižší i vyšší gymnázium a odborné přírodovědně zaměřené střední školy)
 • Vyšší vzdělávání (nižší ročníky VŠ a studenti všech ročníků oborů zaměřených na vzdělávání v přírodovědných oborech)

Pedagogičtí pracovníci:

 • učitelé středních a základních škol
 • pedagogičtí pracovníci působící ve vzdělávání stávajících i budoucích učitelů přírodovdných předmětů

COMBLAB tým se skládá z následujících institucí:

 • Universitat Autònoma de Barcelona (Španělsko, koordinátor projektu),
 • Univerzita Karlova v Praze (Česká republika), 
 • Vídeňská univerzita (Rakousko), 
 • Unverzita v Barceloně (Španělsko), 
 • Univerzita Mateja Bela (Slovensko), 
 • Helsinská univerzita (Finsko).
Česky